Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Mieszanki ?-filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczyste i grunty, przetworzone nieorganicznymi właściwości ściągające treści, do transportu drogowego i budowy ()

GOST 23558-94

MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD

MIESZANKI ?-FILTRZE PIASKOWYM, ŻWIROWO-PIASZCZYSTE I GRUNTY, PRZETWORZONE NIEORGANICZNYMI WŁAŚCIWOŚCI ŚCIĄGAJĄCE TREŚCI, DROGOWEGO I BUDOWY

WARUNKI TECHNICZNE

Crushed stone-gravel-sandy mixtures, soils and treated by inorganic binders for road and airfield construction. Specifications

Data wprowadzenia 1995-01-01

Przedmowa

1 OPRACOWANY przez instytut polski state construction Warszawie z udziałem ? polski state construction Warszawie i ? ? Ukrainy

WPISANY ? Warszawie

2 PRZYJĘTY przez Międzypaństwowej naukowo-technicznej przez komisję standaryzacji i konserwacji w budownictwie 10 listopada 1993 r.

Za przyjęciem głosowało:

Nazwa państwaNazwa organu administracji publicznej budową
Republika Azerbejdżanu Republiki Azerbejdżanu
Republika Armenii? Republiki Armenii
Republika Białoruś Republiki Białoruś
Republika Kazachstanu Republiki Kazachstanu
Kirgiska Republika Republiki Kirgiskiej
Mołdawia? Republiki Mołdowy
Federacja Rosyjska Warszawie
Republika Tadżykistanu Republiki Tadżykistanu
Republika Uzbekistanu Republiki Uzbekistanu

3 W ZAMIAN GOST 23558-79

4 WPROWADZONY W życie z dniem 1 stycznia 1995 r. jako normy państwowej Federacji polskiej Rozporządzeniem polski state construction Warszawie z 21 lipca 1994 r. nr 18-1

MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD

MIESZANKI ?-FILTRZE PIASKOWYM, ŻWIROWO-PIASZCZYSTE I GRUNTY, PRZETWORZONE NIEORGANICZNYMI WŁAŚCIWOŚCI ŚCIĄGAJĄCE TREŚCI, DROGOWEGO I BUDOWY

WARUNKI TECHNICZNE

Crushed stone-gravel-sandy mixtures, soils and treated by inorganic binders for road and airfield construction. Specifications

Data wprowadzenia 1995-01-01

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejszy standard stosuje się na ?-filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczyste mieszaniny i podkłady, przetworzone nieorganicznymi właściwości ściągające treści, stosowane do urządzenia podstaw. dodatkowych warstw podłoża i nawierzchni dróg i lotnisk. Zakres przetwarzanych materiałów i ufortyfikowanych gleby zamieszczono w załączniku A. Wymagania określone w punktach 4.1.1-4.1.3, w rozdziałach 5 i 6, są obowiązkowe.

2 POWOŁANIA NORMATYWNE

Użyte w niniejszym standardzie linki do normy i dokumentacje techniczne znajdują się w załączniku B.

3 DEFINICJE

W niniejszym standardzie stosuje się następujące terminy i definicje.

Przetworzony materiał-sztuczny materiał, otrzymywany mieszaniem się w zawodowych mieszających położeniach piaszczysto-, piaszczysto-żwirowych, piaszczysto-?-żwirowych mieszanek, i mieszanki piasku z cementem lub innym nieorganiczne ściągające i wodą, który jest odpowiedzialny projektu lub pośrednie terminy ? wskaźników jakości, wytrzymałości i mrozoodporności. Wzmocniony podkład - sztuczny materiał, otrzymywany głównie mieszaniem się bezpośrednio na drodze (z użyciem frezów) gruntu z cementem lub innym nieorganiczne ściągające i wodą i odpowiedzialny projektowe i pośrednie terminy ? wskaźników jakości, wytrzymałości i mrozoodporności.

4 WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 opracowane materiały i wzmocnione podkłady powinny być przygotowywane zgodnie z wymaganiami niniejszej normy w procesie technologicznym regulaminy, zatwierdzone w określony sposób organizacji budowy.

4.1.1 Wytrzymałość obrabianego materiału i wzmocnionego gruntu w miejscu, w wieku charakteryzują marką. Stosunek między marką dla trwałości i wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu musi spełniać wymagania określone w tabeli 1.

Tabela 1
Marka wytrzymałościWytrzymałość na rozciąganie, Mpa (kgf/cm2), nie mniej niż
Na ściskanie RsjRozciąganie przy zginaniu R?
M101,0 (10)0,2 (2)
M202,0 (20)0,4 (4)
M404,0 (40)0,8 (8)
M606,0 (60)1,2 (12)
?757,5 (75)1,5 (15)
M10010,0 (100)2,0 (20)
Uwaga - jest dozwolone definiować siłę w odpowiednim pośrednie terminy. Przy tym wytrzymałość na pośrednie terminy powinna być nie mniejsza niż 0,5 od wartości wytrzymałości w miejscu, w wieku.

4.1.2 Na mrozoodporność opracowane materiały i wzmocnione podkłady są podzielone na marki: F5, F10, F15, F25, F50, F75. Za znaczek na mrozoodporność biorą ustalona liczba cykli zamrażania i rozmrażania, w których dopuszcza się obniżenie wytrzymałości na ściskanie, nie więcej niż 25 % od ? wytrzymałości w miejscu, w wieku.

4.1.3 opracowane materiały i wzmocnione podkłady, w zależności od wielkości całkowitej gęstości skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych (Aeff), zawartych w obrabianych materiałów, konstrukcji, stosowane w [1]: Aeff do 740 Bq/kg-do budowy dróg i lotnisk bez ograniczeń; eff św. 740 do 1500 Bq/kg-dla dróg i budowy poza osiedli i terenów perspektywicznego rozwoju. W razie potrzeby w krajowych przepisach obowiązujących na terytorium państwa, wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych może być zmieniona w ramach norm, o których mowa powyżej.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1, 2)

4.2 Wymagania w stosunku do materiałów i gleby

4.2.1 Traktowaniu nieorganicznymi właściwości ściągające poddaje się następujące materiały:

 • ?-piaszczyste mieszanki;
 • filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczyste mieszanki;
 • ?-filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczyste mieszanki;
 • piaski;
 • mieszanki;
 • podkłady.
 • 4.2.2 Gruz i żwir ze skał, gruz z toksyn, drobno-i średnioziarnisty mieszanki, wchodzące w skład mieszanki, na mrozoodporność, wytrzymałość, zawartość szkodliwych składników i zanieczyszczeń, odporność przeciwko krzemianu i gruczołów rozpadów muszą spełniać wymagania GOST 8267, GOST 3344 WRÓŻKA, GOST 25592.

  4.2.3 Piasek naturalny i z eliminacji kruszenia skał musi spełniać wymagania GOST 8736, piasek z toksyn-GOST 3344 wróżka, drobnoziarnista mieszanka-GOST 25592.

  4.2.4 Do obróbki nieorganicznymi właściwości ściągające treści stosuje wszystkie rodzaje pyłu i gliniastych gleb według GOST 25100 z liczbą plastyczności nie więcej niż 12. Nie wolno stosować podkłady zawierające ? substancji w ilości 2 % masy, w i i II wypadków strefach klimatycznych, ponad 4 %-w III-V lokalach i zawierające domieszki gipsu w ilości 10 % masy. Zawartość w przygotowanym do obsługi środkiem wiążącym materiałem ? ? gruncie grudek gliny większych niż 5 mm powinno być nie więcej niż 25 % masy, w tym grudek gliny większych niż 10 mm,-10 % masy. Gliniaste grunty, przetwarzający cementem portlandzkim lub ? powinny mieć wilgotność (gruntu) na granicy plastyczności nie więcej niż 55 % masy, przetwarzający wapnem lub wapienno- ściągające powinny mieć liczbę plastyczności nie mniej niż 5, wilgotność-nie więcej niż 55 % masy. Dopuszcza się stosowanie ?, gliny i gliny z liczbą plastyczności do 17 pod warunkiem ulepszenia zbożowego składu piaskiem (naturalnych lub z eliminacji kruszenia skał i żużla) i dostosowanie liczby plastyczności do 12. Takie podkłady powinny wzmacniać wapnem lub wapienno- ściągające. Marynowane podkłady z treścią soli siarczanów mniej niż 2 % i chlorków mniej niż 4 % masy dopuszcza się wzmacniać cementem, wapnem, złożonymi wapienno-? właściwości ściągające. Marynowane podkłady z ph poniżej 7 przed traktowaniem cementem powinny być wstępnie neutralizowane dodatkami wapno, soda kaustyczna lub innymi roztwory związków. Marynowane podkłady z ph powyżej 4 i zawartości soli siarczanów nie więcej niż 3 % i chlorków nie więcej niż 5% masy dozwolone obsługiwać popiółami-unoszenia.

  4.2.5 Zbożowy skład piaszczysto-, piaszczysto-żwirowych, piaszczysto-?-żwirowych mieszanek, mieszanki piasku i gleby musi spełniać wymagania określone w tabeli 2.

  Tabela 2
  w procentach w stosunku do masy
  Maksymalna wielkość ziarna ziarna, mmPełna saldo na ? wielkości otworów, mm
  40201052,51,250,630,3150,140,005
  40Do 10Od 20 do 40Od 35 do 65Od 50 do 80Od 60 do 85Od 70 do 90Od 75 do 95Od 80 do 97Od 85 do 98Od 87 do 100
  20 Do 10Od 20 do 40Od 35 do 65Od 50 do 80Od 60 do 85Od 70 do 90Od 75 do 95Od 80 do 97Od 85 do 100
  10  Do 10Od 25 do 40Od 45 do 65Od 60 do 80Od 70 do 85Od 75 do 90Od 80 do 95Od 85 do 100
  5   Do 10Od 30 do 40Od 50 do 65Od 65 do 80Od 75 do 85Od 80 do 90Od 88 do 100
  2,5    Do 10Od 30 do 40Od 55 do 65Od 70 do 80Od 80 do 90Od 88 do 100
  1,25     Do 10Od 35 do 45Od 60 do 70Od 75 do 85Od 85 do 100

  4.2.6 Rodzaj materiałów i typ gleby należy wybierać zgodnie z przeznaczeniem przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gleby, warunków ich pracy, wymaganej marką na wytrzymałość i mrozoodporność. W przypadku konieczności zastosowania materiałów i gruntów z wskaźnikami jakości poniżej wymagań zawartych w 4.2.2 4.2.5, powinno być przeprowadzone ich badanie w specjalistycznych laboratoriach w celu potwierdzenia możliwości i techniczno-ekonomicznej celowości uzyskania przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów z wskaźnikami jakości.

  4.3 Wymagania ściągające treści

  4.3.1 Do gotowania z przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych podłoża należy stosować następujące spoiwa materiały:

  Kompleksowe ściągające składa się z głównego składnika i aktywatora utwardzania. Jako głównego składnika, należy użyć mielone ? i aktywne toksyny czarnej metalurgii i odpadów fosforowe według GOST 3344 wróżka, podstawowe popiołu-unoszenia według GOST 25818, i ? szlamy. Jako aktywatory utwardzania-cement portlandzki, ? marek wytrzymałości nie niższej niż 400 GOST 10178, wapno maszyny i i II odmian według GOST 9179, gips budowlany marek nie poniżej ?10 według GOST 125, () z treścią N.2Z3 nie mniej niż 95 % i N? nie mniej niż 2 % w masie, szkło wodne z modułem 1,7-1,8, o gramaturze od 1,15 do 1,25 g/cm3.

  4.3.2 Dla zmniejszenia zużycia spoiw, zwiększyć wytrzymałość, mrozoodporność i poprawy właściwości technologicznych należy stosować dodatki chemiczne, które spełniają wymagania odpowiednich przepisów, zatwierdzonych w ustalonym porządku. Wykaz dodatków wymienionych w załączniku V.

  4.4 Woda do produkcji przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów i przygotowania roztworów chemicznych dodatków powinno być zgodne z wymaganiami GOST 23732. Maksymalnie dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli nie powinno przekraczać 10000 mg/l, w tym jonów S04-2700 mg/l, ?l-3500 mg/l. Dopuszcza się w pustynnych obszarach V wypadków strefy klimatycznej używać wody jezior i zbiorników wodnych z dużą zawartością rozpuszczalnych soli, jeśli zapewniona jest odporność na korozję przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów.

  4.5 Przy doborze składu ustalane wymagana ilość spoiwa, które zapewnia uzyskanie przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów z określonymi markami na wytrzymałość i mrozoodporność. Zużycie wody przy doborze składu zestaw obliczeń uzyskania maksymalnej gęstości mieszanki przy optymalnej wilgotności.

  5 ZASADY ODBIORU

  5.1 opracowane materiały powinny być podjęte technicznych kontrolą producenta.

  5.2 nadzór dla kruszyw ze skał, żwiru i piasku z toksyn, mieszanki piasku naturalnego i z eliminacji kruszenia skał, gleb, spoiw, dodatków i wody odbywa się w laboratorium przed rozpoczęciem budowy, a także w przypadku zmiany jakości użytych materiałów, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

  5.3 Odbiór przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów produkują partiami. Partią uważają ilość przetworzonego materiału lub wzmocnionego gruntu jednej marki na wytrzymałości, wykonane w ciągu jednej zmiany na jednej mieszadła instalacji, ale nie więcej niż 1000 m3.

  5.4 w Przypadku kontroli producent musi sprawdzać każdą partię przetworzonego materiału, wzmocnionego gruntu na wytrzymałość na ściskanie, a także skład mieszanki.

  5.5 Przy okresowych badaniach nie rzadziej niż raz na kwartał, a także przy doborze każdego nowego składu obrabianego materiału i gruntów określają markę na mrozoodporność i znaczek na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu lub .

  5.6 Jednostkowej aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych w przetworzonych materiałach i ufortyfikowanych gleb określają co do wielkości maksymalnej gęstości skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych zawartych w stosowanych materiałach, gleb i spoiw materiałach. Dane te ustalane według geologicznej wywiadu i wskazuje przedsiębiorstwo-dostawca w dokumencie o charakterze. W przypadku braku danych na temat zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych konsument wykonuje siłami laboratorium nadzór materiałów i podkładów i prowadzi oznaczanie zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach.

  5.7 w Przypadku dostarczenia konsumentowi każdą partię przetworzonego materiału, wzmocnionego gruntu towarzyszą dokumentem o charakterze, w którym wskazuje:

  5.8 Konsument ma prawo do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego zgodności z przetworzonego materiału, wzmocnionego gruntu wymogami niniejszego standardu, stosując przy tym metody kontroli, o których mowa poniżej.

  6 METODY KONTROLI

  6.1 Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu lub przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów określają według GOST 10180. Próbki przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów stosowanych w obszarach ze średnią miesięczną temperaturą najbardziej zimnego miesiąca powyżej minus 10° C i poniżej, przed testem zanurzony w wodzie do ? na 48 h. na Początku próbki zalać wodą na 1/3, a przez 6 h - w pełni i wytrzymują 42 h. Próbki przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów stosowanych w obszarach ze średnią miesięczną temperaturą najbardziej zimnego miesiąca powyżej minus 10° C, przed testem poddaje się w ciągu 72 h ?. Podciąganie ? próbek przeprowadza się przez warstwę wilgotnego piasku. W metalowy lub szklany pojemnik z monitorować za pomocą leją wodę. Z pomocą utrzymują stały poziom wody w naczyniu. W naczyniu na metalowej podstawce umieszczone metalową siatkę lub ustalane pojemność netto z dnem, które zamykają bibuły filtracyjnej. Na bibułę filtracyjną wylewa się warstwę drobnego jednolitego piasku i przez dobę po jego nasycenia umieścić próbki. Aby zapobiec wyschnięciu naczynie z próbki umieszcza się w kąpieli z zamknięciem hydraulicznym.

  Wytrzymałość próbek przetworzonego materiału, wzmocnionego gruntu w zależności od rodzaju spoiwa użytego do obróbki, określają następujące projektowe terminy: 28 dzień - dla spoiw I rodzaju; 90 i 180 dzień, odpowiednio dla spoiw III i II rodzaju. Dopuszcza się wytrzymałość próbek przetworzonego materiału, wzmocnionego gruntu określić w następujące terminy pośrednie: 7 dzień - dla spoiw I rodzaju, 28 i 90 dzień - odpowiednio dla spoiwa III i II rodzaju. Dopuszcza się przy przejściu od jednego rodzaju testy do drugiego określić wytrzymałość na rozciąganie przy według wzoru

  Rp = 0,5 R?Do,

  gdzie R?-wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, Mpa (kgf/cm2);

  Do = 0,8 - 1,2 - współczynnik, przy doborze składu na konkretnych materiałach i w zależności od danych technicznych stosowanych materiałów i gruntów.

  6.2 Mrozoodporność przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów określają pierwszą metodą GOST łączy 10060. Podstawowe i kontrolne próbki przed badaniem na odporność na mróz nasycenia wodą zgodnie z 6.1 niniejszego standardu. Po przejściu wymaganej liczby cykli zamrażania-odmrażania próbek jest odprowadzany z komory i zanurzony w wodzie o temperaturze (20±2), jeśli przed badaniem na odporność na mróz są poddawane pełnej ?, lub w wilgotnym piasku (trociny), jeśli są one narażone ?. Czas spoczynku próbek w wodzie lub w wilgotnym piasku musi zmieścić się w czasie odszraniania w tabeli 2 GOST łączy 10060, po czym próbki powinny być testowane na ściskanie i określono ich wytrzymałość według GOST 10180.

  6.3 Jednostkowej aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych określają gamma-metodą spektrometrii według GOST 30108.

  6.4 Gruz i żwir ze skał, kruszywo z żużli czarnej i kolorowej metalurgii i fosforowych toksyn, mieszanki doświadczają według GOST 8269, GOST 3344 WRÓŻKA, GOST 25592 odpowiednio.

  6.5 Piasek naturalny i z eliminacji kruszenia skał, piasku z toksyn i subtelną mieszanka doświadczają według GOST 8735, GOST 3344 WRÓŻKA, GOST 25592.

  6.6 Zbożowy skład gleby ustalić według GOST 12536, zawartość zanieczyszczeń organicznych i ? tłuszczowych-według GOST 23740, GOST 26213, liczba plastyczności-według GOST 5180, zawartość soli, siarczanów i chlorków-według GOST 26426 i GOST 26425 odpowiednio, ph (kwasowości gleby)-według GOST 26423, zawartość gipsu-według GOST 4013.

  6.7 Cement doświadczają według GOST 310.1, GOST 310.2, GOST 310.3, GOST 310.4, wapno-według GOST 9179, aktywność spoiw II i III rodzaju określają według GOST 3344 wróżka w wieku 180 i 90 dzień, odpowiednio.

  6.8 Maksymalną gęstość przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów przy doborze składów mieszanek betonowych i przygotowaniu próbek określają według GOST 22733 z następującą zmianą. Do przygotowywania i badania próbek mieszanek o maksymalnej wielkości cząstek wypełniacza ziaren nie więcej niż 20 mm, wymagają dużej urządzenie . W kształcie dużej urządzenia mieszanka zasnąć w trzech etapach, każda warstwa 25 razy metalowego pręta o średnicy 12 mm. Po ułożeniu całej mieszanki ją zagęszczają w jeden odbiór 120 uderzeń kettlebell o wadze 2,5 kg spada z wysokości 30 cm Do przygotowywania i badania próbek mieszanek maksymalnej wielkości cząstek wypełniacza ziarna do 5 mm korzystają małe urządzenie . W kształt małego urządzenia mieszanka zasnąć i ? 25 razy metalowego pręta, a następnie zagęszczony 20 ciosów kettlebell o wadze 2,5 kg spada z wysokości 20 cm jest Dozwolone mieszanki badać metodą tłoczenia, przy użyciu mieszanki o maksymalnej wielkości cząstek wypełniacza do 5 mm próbki-kuby z rozmiarem żeber 50 i 100 mm lub ? wielkości 40?40?100 mm, a dla mieszanki o maksymalnej wielkości cząstek wypełniacza do 20 mm ? wielkości 100?100?400 mm Orientacyjna ciśnienie prasa dla mieszaniny o maksymalnej wielkości cząstek wypełniacza do 5 mm-15 Mpa, wielkości cząstek wypełniacza nie więcej niż 20 mm-20 Mpa, czas ekspozycji pod obciążeniem-3 min.

  7 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

  Opracowane materiały i wzmocnione podkłady są przewożone transportem drogowym każdego rodzaju. Długość technologicznej przepaści między przygotowaniem i zakończeniem zagęszczania mieszanek, w tym czas trwania transportu do miejsca układania, nie powinna przekraczać przy obróbce materiałów i gruntów cementem portlandzkim lub ?, ? i właściwości ściągające z aktywatorami-cementem, płynnym szkłem-5 godz., ?, ? właściwości ściągające bez aktywatorów i z aktywatorem wapnem i ? mułem-48 h. Dopuszcza się magazynowanie i składowanie przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gleby, zawierający żużlowe, ? spoiwa bez aktywatorów i z aktywatorami wapnem, ?, do układania w temperaturze do 5° C w ciągu 2 h, w temperaturze poniżej 5° C-15 d, a przy ujemnych temperaturach-30 dzień. Podczas transportu i przechowywania mieszanek należy pamiętać o zachowaniu optymalnej wilgotności, nie dopuszczając do wyschnięcia lub podmokłe przetworzonych materiałów i ufortyfikowanych gruntów.

  ZAŁĄCZNIK A (zalecane)

  ZAKRES PRZETWARZANYCH MATERIAŁÓW I UFORTYFIKOWANYCH GRUNTÓW

  Tabela A1
  Rodzaj materiałuRodzaj nawierzchniMarka wytrzymałości na ściskanie, nie poniżejMarka na mrozoodporność niezależnie od marki wytrzymałości dla obszarów ze średnią miesięczną temperaturą powietrza w najbardziej zimne miesiące, °C, nie mniej niż
  powłoka z warstwą zużyciapodstawadodatkowa warstwa podłożaOd 0 do -5Od -5 do -15Od-15 do -30Poniżej -30
  Opracowane materiałyRemontNie stosuje sięM60M10F15F25F25F50
  Opracowane materiały i wzmocnione podkładyTo samoTo samoM40M10F15F25F25F50
  To samoLekkiTo samoM40M10F10F15F25F50
  To samoPrzejściowyTo samoM20-F5F10F15F25
  To samoTo samoM40--F10F15F25Nie stosuje się

  DODATEK B

  (pomocniczy)

  NORMY I DOKUMENTACJA TECHNICZNA, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W TYM STANDARDZIE

  W tym standardzie używane linki na następujące standardy:

  APLIKACJA W (zalecane)

  DODATKI DO GOTOWANIA Z PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW I UFORTYFIKOWANYCH GRUNTÓW

  Tabela B1
  Widok suplementyNazwaWarunkowa markaDokument normatywny
  ? techniczne (zmodyfikowane)? -2TEN-13-0281036-05-89
   Zasadowy odpływ produkcji (?) ?-1TEN 113-03-616-87
  ?, oni - dopalacze Chlorek wapnia, Chlorek soduHC ZAPISUGOST 450-77 GOST 13830-91
  UtwardzeniuAzotyn wapniaNKGOST 4142-77
  HydrofobowePłyn ? (?-94)436-41GOST 10843-76

  ZAŁĄCZNIK D (informacyjny)

  Jest wykluczone. Zm. Nr 2