Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Żwir i piasek z toksyn czarnej i kolorowej metalurgii dla betonów (GOST 5578-94) - pisał

GOST 5578-94

MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD

ŻWIR I PIASEK Z TOKSYN CZARNEJ I KOLOROWEJ METALURGII DLA BETONÓW

Warunki techniczne

Żużel crushed stone and żużel sand of ferrous and non-ferrous metallurgy for concretes. Specifications

Data wprowadzenia 1996-01-01

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejszy standard stosuje się na żwir i piasek z domen i ? () toksyn czarnej metalurgii i niklu i toksyn nieżelaznych, stosowane jako wypełniacz do ciężkich, drobnoziarnistych, ogniotrwałych betonów i zasypowa. Standard nie obejmuje kruszywo i piasek do budowy dróg i granulowane odpady do produkcji cementu. Wymagania określone w punktach 4.1.2-4.1.8, 4.2.1-4.2.5, 4.2.8, w rozdziałach 5 i 6, są obowiązkowe.

2. POWOŁANIA NORMATYWNE

W tym standardzie używane linki na następujące standardy: GOST 3344-83 Żwir i piasek żużlowe dla budownictwa drogowego. Warunki techniczne GOST 5382-91 Cementy i materiały do produkcji cementu. Metody analizy chemicznej GOST 8269-87 Gruz z kamienia naturalnego, żwir i gruz z żwiru. Metody badań GOST 8735-88 Piasek do robót budowlanych. Metody badań GOST 9758-86 Kruszywa porowate nieorganiczne do prac budowlanych. Metody badań GOST 30108-94 Materiały i wyroby budowlane. Oznaczanie gęstości skutecznej aktywności radionuklidów naturalnych

3. DEFINICJE

W niniejszym standardzie stosuje się następujące terminy.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Żwir i piasek żużlowe czarnej i kolorowej metalurgii (dalej-żwir i piasek) powinny być przygotowywane zgodnie z wymaganiami niniejszej normy w dokumentacji technologicznej, zatwierdzonego przez przedsiębiorstwo producenta.

4.2 Podstawowe parametry i wymiary

4.2.1 Gruz uwalniają takich podstawowych frakcji: od 5 (3) do 10 mm, st 10 do 20 mm, st 20 do 40 mm, st. 40 do 80 (70) mm i mieszaniny frakcji od 5 (3) do 20 mm.

4.2.2 Pełne pozostałości na przedprodukcyjnych ? przy ? gruzu określonych frakcji i mieszaniny frakcji muszą być zgodne z podanymi w tabeli 1, gdzie d i D-najmniejsze i największe nominalne wymiary ziaren.

Tabela 1
Średnica otworów sit kontrolnych, mmD0,5(d+D)D1,25 D
Pełne pozostałości na ?, % masyOd 90 do 100Od 30 do 80Do 10Do 0,5

Uwaga

Dla tłucznia frakcji od 5 (3) do 10 mm stosuje się sita 2,5 1,25 mm, pełne pozostałości na których powinny być odpowiednio od 95 do 100 % w masie. 4.2.3 Kształt ziaren kruszywa charakteryzują się zawartością ziaren płytkowej () i ? formy. Kruszywo w zależności od zawartości ziaren płytkowej i ? formy są podzielone na 3 grupy, które muszą być zgodne z podanymi w tabeli 2.

Tabela 2
Grupa kruszyw w postaci ziarenZawartość ziaren płytkowej () i ? formy, % masy
1Do 15 włącznie.
2W. św. 15 do 25
3W. św. 25 do 35

4.2.4 Wytrzymałość kruszywa charakteryzują towarowym, czyli w gruzu na ściskanie (?) w cylindrze w stanie suchym. Marki w kruszyw powinny być zgodne z podanymi w tabeli 3.

Tabela 2
Marka w gruzuUtrata masy podczas badania kruszywa, %
1000Do 10 włącznie.
800W. św. 10 do 15 włącznie.
600W. św. 15 do 25 włącznie.
400W. św. 25 do 35 włącznie.
200W. św. 35 do 45 subskryb.

4.2.5 Mrozoodporność żwiru charakteryzują liczbą cykli zamrażania i rozmrażania, w którym straty w procentach masy nie przekraczają ustalonych w tabeli 4 wartości.

Tabela 4
Widok testyMarka na mrozoodporność żwiru
F15F25F50F100F150F200F300F400
Zamrażanie-rozmrażanie:        
-liczba cykli152550100150200300400
-strata masy po badaniu, % nie więcej1010555555

4.2.6 W zależności od zbożowego składu piasek podzielone na grupy według wielkości. Każdą grupę piasku charakteryzują się wartością modułu wielkości podanych w tabeli 5.

Tabela 5
Grupa piaskuModuł wielkości
Bardzo dużyW. św. 3,5
Dużej wielkościW. św. 3,0 do 3,25
DużyW. św. 2,5 do 3,0
ŚredniW. św. 2,0 do 2,5
MałyW. św. 1,5 do 2,0

4.2.7 Pełna resztę piasku na sicie z siatką nr 063 musi odpowiadać wartościom podanym w tabeli 6.

Tabela 6
W procentach w stosunku do masy
Grupa piaskuPełna pozostałość na sicie nr 063
Bardzo dużyW. św. 75
Dużej wielkościW. św. 65 do 75
DużyW. św. 45 do 65
ŚredniW. św. 30 do 45
MałyW. św. 10 do 30

4.2.8 Ziaren piasku kwarcowego z granulowany żużel nieżelaznych, osiągany przy wierceniu w specjalnym maszyn ? sprzęt musi odpowiadać wartościom podanym w tabeli 7.

Tabela 7
W procentach w stosunku do masy, nie więcej niż
Rozmiar oczka sita kontrolnego w mmPełna saldo kontrolnych ?
2,50-5
1,250-25
0,63Od 20 do 50
0,315Od 50 do 80
0,16Od 80 do 90
Przejście przez sito nr 016Od 10 do 20
Moduł wielkościOd 1,4 do 2,5

4.2.9 Treści w piasku ziaren wielkości cząstek wypełniacza św. 10; 5 i mniej 0,16 mm nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 8.

Tabela 8
W procentach w stosunku do masy, nie więcej niż
Nazwa cescaZawartość ziaren wielkości cząstek wypełniacza
W. św. 10 mmW. św. 5 mmMniej 0,16 mm
Z eliminacji kruszenia złogów0,51510
Z granulowany żużel0,5520

4.3 dane Techniczne

4.3.1 Straty podczas prażenia w gruzach i piasku nie powinny przekraczać, w % masy:

4.3.2 Żwir i piasek muszą posiadać stabilnej strukturze przeciwko krzemianu i ? rozpadów. Zawartość tlenków żelaza i manganu (FeO+MnO) w gruzie i piasku z żużla żużel nie powinno być więcej niż 3 % masy, zawartość siarki siarczkowej nie powinno być więcej niż 1,5 % masy. Utrata masy przy określaniu odporności przeciwko krzemianu i gruczołów rozpadów nie powinna być większa niż 5 i 8%, odpowiednio.

4.3.3 Treści w gruzach i piasku siarki i ? związki w przeliczeniu na SO3 nie powinno być więcej niż 4,5 % w stosunku do masy.

4.3.4 Zawartość pyłu cząstek nie powinno być więcej, w % masy:

4.3.5 Zawartości gliny w kępach w gruzach i piasku z odrzucających toksyn nie powinna być większa niż 0,25 % masy.

4.3.6 Zawartość metali (?, złomu) nie powinno być więcej, w % masy: 5-w gruzach; 3-w piasku. 4.3.7 Żwir i piasek nie może zawierać ciał obcych zanieczyszczeń.

4.3.8 ? i piasku powinna być dana promieniowanie-higieniczna ocena, których wyniki określają zakres jego stosowania. Żwir i piasek w zależności od wartości określonej skutecznej aktywności naturalnych radionuklidów Aeff stosuje się:

5. ZASADY ODBIORU

5.1 Żwir i piasek należy traktować technicznych kontrolą producenta.

5.2 Odbiór i dostawę żwiru i piasku spędzają partiami. Partią uważają ilość gruzu jednej frakcji (mieszaniny frakcji), a do piasku-jednego modułu wielkości, jednocześnie ? jednego konsumenta w jednym składzie kolejowym. Podczas transportu drogowego partią uważają ilość gruzu jednej frakcji, a do piasku-jednego modułu wielkości, ? jednego konsumenta w ciągu doby.

5.3 w Celu sprawdzenia zgodności jakości żwiru i piasku z wymaganiami niniejszego standardu spędzają ? i okresowe badania. kontrolę w zakładzie producenta spędzają codziennie przez testy zjednoczonej próbki kruszyw (piasku), wyselekcjonowanego z każdej linii technologicznej. Przy ? klinicznych określają: dla tłucznia i piasku ziaren skład, zawartość pyłu cząstek, a dla tłucznia i piasku z odrzucających toksyn także zawartość gliny w kępach.

5.4 Przy okresowych badaniach określają:

Wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych, stabilność struktury przeciw rozpadów, zawartość siarki i ? połączeń i siarczkowej siarki, tlenków manganu i żelaza, wytrzymałość i mrozoodporność określają również za każdym razem przy zmianie surowca lub technologii produkcji kruszyw i piasku.

5.5 Pobieranie i przygotowanie próbek żwiru do kontroli jakości w przedsiębiorstwie transport odbywa się zgodnie z GOST 8269, piasku - GOST 8735.

5.6 Partii kruszywa i piasku uważają przyjętej na podstawie wyników ? i okresowych badań, jeśli wartości wskaźników są zgodne z wymogami niniejszego standardu. W przypadku niezadowalających wyników badań co najmniej jednego z kryteriów, według tego wskaźnika spędzają powtórnych badań. Wynik ponownego badania jest ostateczne.

5.7 Ilość dostarczanego kruszywa i piasku określają masy lub objętości. Dużo żwiru i piasku, ? w wagonach lub samochodach, określają ważeniem na kolejowych i samochodowych wadze, ? na statkach-w osadzie statku. Ilość żwiru i piasku w pojeździe określają ?. Przeliczanie ilości żwiru i piasku w partii z jednostek masy na jednostkę objętości produkują według wartości gęstości, określonej w wilgotnym stanie w momencie wysyłki. Ilość żwiru i piasku u konsumenta powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika zagęszczenia, określonego w porozumieniu producenta z konsumentem, w zależności od zasięgu transportu, ale nie więcej niż 1,10.

5.8 Każda partia żwiru i piasku należy dołączyć dokument jakości, w którym wskazuje:

6. METODY KONTROLI

6.1 Zbożowy skład kruszywa, zawartość pyłu cząstek, zawartość gliny w kępach, kształt ziaren, wytrzymałość, mrozoodporność określona GOST 8269. Ziaren piasku kwarcowego, zawartość ? gliny określają według GOST 8735, zawartość piasku, pyłu cząstek metodą pęcznienia określają zgodnie z GOST 3344 wróżka.

6.2 spis Treści w gruzach i piasku metali określają według GOST 3344 wróżka.

6.3 Stabilność struktury żwiru i piasku przeciwko krzemianu i gruczołów rozpadów określają według GOST 9758.

6.4 Całkowita zawartość siarki i ? związków siarki siarczkowej określają według GOST 8735.

6.5 Zawartość tlenków żelaza i manganu określają według GOST 5382.

6.6 Jednostkowej skuteczną aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych w gruzach i żwiru określają gamma-metodą spektrometrii zgodnie z GOST 30108.

7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

7.1 Żwir i piasek transportowany luzem w pojazdach wszelkiego rodzaju zgodnie z obowiązującymi zasadami przewozu ładunków i technicznych warunków załadunku i mocowania ładunków, zatwierdzonym przez Ministerstwo szlaków komunikacyjnych, zasad przewozu ładunków transportem drogowym i transportem wodnym. Podczas transportu żwiru i piasku transportem kolejowym wagony należy pobierać z uwzględnieniem pełnego wykorzystania ich możliwości.

7.2 Gruz przechowywane oddzielnie na frakcje piasku-modulo wielkości w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i skażeniem.