Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Gruz z kamienia naturalnego do ? warstwy przejazdu kolejowego (GOST 7392-85): napisał

GOST 7392-85

W zamian GOST 7392-78

OFT 691.22:006.354

Grupa ?18

PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR

Gruz z kamienia naturalnego do ? warstwy dworca drodze.

Warunki techniczne.

Crushed natural stone for railway ballast. Specifications

OKP 57 1113

Rozporządzeniem Państwowego komitetu Rzeczpospolita do spraw budownictwa z dnia 29 grudnia 1984 r. nr 234 termin wprowadzenia zainstalowana z 01.01.86

OPRACOWANY przez Ministerstwo dróg

Ministerstwo przemysłu materiałów budowlanych Rzeczpospolita projektowym i naukowo-badawczym instytutem transportu przemysłowego "" polski state construction Rzeczpospolita

WYKONAWCY

A. P. ?, cand. sp. nauk (kierownik tematu); H. D. ; W. I. ; J. W. Łukjanow; E. I. ?; M. L. , dr sp. nauk; N. S. ?, cand. sp. nauk; Ba Jewdokimow, cand. sp. nauk; L. A. Andreev; W. I. Innowatorów; W. A. Teologiczny

WPISANY przez Ministerstwo dróg

Ciągła. ministra B. A. Morozow

ZATWIERDZONY I WPROWADZONY W życie Rozporządzeniem Państwowego komitetu Rzeczpospolita do spraw budownictwa z dnia 29 grudnia 1984 r. nr 234

Niniejszy standard stosuje się w gruz z kamienia naturalnego, wynikające skał i używany jako ? warstwy torów dróg publicznych, a także dróg przedsiębiorstw i organizacji.

Gruz powinien być stosowany zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami oraz innymi przepisami, zatwierdzone w ustalonym porządku.

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1. Kruszywo powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami niniejszego standardu:

1.2. W zależności od rodzaju oryginalnej skały kruszywo może być: ze skał; z głazów i żwiru.

1.3. Do ? stawiają wymagania według następujących wskaźników: ? składu, zawartości cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mm; zawartość pokruszonych ziaren (w gruzie z głazów i żwiru); wytrzymałość; zawartości ziaren słabych ras; zawartości gliny w kępach; mrozoodporność; ? właściwości.

1.4. W zależności od wielkości ziaren żwiru są podzielone na frakcje, wymiary ziaren, które muszą być zgodne z podanymi w tabeli. 1.

Tabela 1

Rozmiar ziaren frakcji, mmIlość ziarenPełna pozostałość na sicie z otworami o średnicy 40 mm, % masy
większe najwyższego wielkości nominalnejmniejsze dolnego wielkości nominalnej
w zakresie wymiarów, mm% masy, nie więcej niż% masy, nie więcej niż
tylkow tym cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mm
Od 25 do 60Od 60 do 70551,5Od 25 do 75
W. św. 7003/43/4
Od 5 do 25Od 25 do 4010523/4
W. św. 4003/43/4

Uwagi:

Na żelaznych drogach publicznych kruszywo o frakcji od 25 do 60 mm i od 25 do 70 mm jest przeznaczona dla pomagające uzyskać odpowiednie dociążenie głównych dróg, kruszywo o frakcji od 5 do 25 mm — dla pomagające uzyskać odpowiednie dociążenie stacje i dróg dojazdowych.

Na torach przemysłowego transportu kolejowego zastosowanie kruszyw różnych frakcji podlega branżowymi przepisami naprawy i utrzymania torów kolejowych przedsiębiorstw.

1.5. Gruz z głazów i żwiru frakcji od 25 do 60 mm musi zawierać łamane ziarna w ilości nie mniej niż 50% masy. Posiekane uważają ziarna, których powierzchnia ? bardziej niż do połowy.

W gruzach frakcji od 5 do 40 mm pokruszonych ziaren powinna być nie mniejsza niż 40%, a frakcji od 5 do 25 mm nie mniej niż 35%.

1.6. Wytrzymałość kruszywa charakteryzuje go ? przy tescie w bębnie lub wytrzymałości na uderzenie przy tescie na koper PW. W zależności od wskaźników wytrzymałości mechanicznej kruszywo dzieli się na marki, podane w tabeli.2 i 3.

Tabela 2

Marka gruzuŚcieralność (ubytek masy), %
Kruszywo o frakcji od 5 do 40, od 25 do 60 i od 25 do 70 mm
?20Do 20
?40W. św. 20 do 40
?50W. św. 40 do 50
Kruszywo o frakcji od 5 do 25 mm
?20?Do 25
?40?W. św. 25 do 50
?50?W. św. 50 do 65

Tabela 3

Marka gruzuOdporność na uderzenia
?75W. św. 75
?50W. św. 50 do 75
?40W. św. 40 do 50

Uwaga. Test na odporność na uderzenia podlegają wszystkie frakcje żwiru, z wyjątkiem frakcji od 5 do 25 mm. Zobacz przykład -

1.7. Dla ? warstwy przejazdu kolejowego należy stosować kruszywo takich marek siła: ?20, ?20?, ?40, ?40? lub ?75, ?50.

Wydanie gruzu marek ?50, ?50? i ?40 jest dozwolone tylko na obowiązujących fabrykach, a zastosowanie go do ? warstwy przejazdu kolejowego za zgodą Ministerstwa komunikacji — podczas specjalnych techniczno-ekonomicznych .

1.8. Kruszywo nie może zawierać ziaren słabych ras w ilości ponad 10% masy.

Do słabych odnoszą się skał o wytrzymałości na ściskanie w nasyconym wodą stanie do 20 Mpa (200 kg/cm2).

1.9. W gruzach frakcji od 25 do 60, od 25 do 70 i od 5 do 40 mm nie powinno być gliny w kępach, gleby pochodzenia roślinnego warstwy i innych zanieczyszczeń organicznych. W gruzach frakcji od 5 do 25 mm, zawartość gliny w kępach nie powinna być większa niż 0,25% masy w ogólnej liczbie cząstek mniej 0,16 mm.

1.10. Na mrozoodporność żwiru podzielone na marki według GOST 8267-93.

Kruszywo o frakcji od 25 do 60 i od 25 do 70 mm musi mieć znaczek na mrozoodporność nie niższa niż F 50, frakcji od 5 do 25 i od 5 do 40 mm — poniżej F 25.

Jest dozwolone w istniejących fabrykach za zgodą Ministerstwa komunikacji wydanie żwiru frakcji od 25 do 60 i od 25 do 70 mm z marką na mrozoodporność F 25.

Odporność na mróz jest określana przez zamrażania i rozmrażania próbek kruszyw. Jest dozwolone test w roztworze siarczanu sodu.

1.11. Izolacyjne właściwości kruszywa charakteryzują się specyficzna przewodność elektryczną nasyconego roztworu, powstały z rozpuszczenia gruzu w wodzie destylowanej. Jej wartość powinna być nie więcej niż 0,06 Cm/m. zmniejszenie ilości nasyconego roztworu przez odparowanie 10 razy właściwa przewodność elektryczna otrzymanego roztworu powinno być nie więcej niż 0,35 cm/m.

1.12. Kruszywo w zależności od wielkości całkowitej gęstości skutecznej aktywności naturalnych radionuklidów Aeff stosuje się:

W razie potrzeby w krajowych przepisach obowiązujących na terytorium państwa, wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych może być zmieniona w ramach norm, o których mowa powyżej.

2. ZASADY ODBIORU

2.1. Odbiór gruzu produkują partiami. Partią uważają ilość gruzu jednej frakcji, jednocześnie jednego konsumenta w jednym składzie kolejowym. Podczas transportu kruszywa drogowego partią uważają ilość gruzu jednej frakcji, jednego konsumenta w ciągu doby.

2.2. Ilość dostarczanego kruszywa określają objętościowo przez mierzenia go w wagonach, samochodach i innych pojazdach na miejscu załadunku. W kontrolnych pomiarach gruzu na miejscu rozładunku jego objętość przeliczone z uwzględnieniem współczynnika zagęszczenia kruszywa podczas transportu, zainstalowanego przed rozpoczęciem dostawy po uzgodnieniu producenta z konsumentem, w zależności od zasięgu przewozu zboża składu i innych cech lokalnych. Współczynnik zagęszczania żwiru musi być nie więcej niż 1,10. Ilość dostarczanego kruszywa w wagowych jednostkach konsument w niezbędnych przypadkach określa sposób przeliczania objętości materiału, jego gęstości. gęstość gruzu określają według GOST 8269.03/497.

2.3. kontrola jakości żwiru w przedsiębiorstwie (kariery) transport odbywa się w jego laboratorium w terminie określonym w tabeli. 4.

Tabela 4

Nazwa badaniaTermin przeprowadzenia badaniaLiczba prób dla jednego testy
Definicja zbożowego składu tłucznia i treści w nim cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mmCodziennie1
Oznaczanie zawartości pokruszonych ziaren w gruzach z głazów i żwiruCodziennie1
Oznaczanie zawartości w gruzach gliny w kępach, gleby pochodzenia roślinnego warstwy i innych zanieczyszczeń organicznychCodziennie1
Oznaczanie ścieralności w bębnie lub oporu uderzenia na koper PWRaz na kwartał2
Oznaczanie zawartości w gruzach ziaren słabych rasCodziennie1
Oznaczanie mrozoodpornościRaz w roku2
Definicja elektroizolacyjnych  właściwości kruszywPrzy geologicznej poszukiwanie złóż i raz w roku3
Określenie łącznej gęstości skutecznej aktywności radionuklidów naturalnychRaz w roku oraz w każdym przypadku zmiany warunków geologicznych2

Uwaga. Wytrzymałość i mrozoodporność żwiru określają także w każdym przypadku zmiany właściwości tworzonych rasy (przy przejściu prac w inne miejsce, w inny horyzont itp.).

2.4. Do pierwszej kontroli jakości produkowane kruszywa próbki do brania z przenośników, transporterów kruszywo do magazynu wyrobów gotowych lub w przedni zbiornik (lub z otwartego magazynu wyrobów gotowych w przedni zbiornik) zgodnie z GOST 8269—76. Całkowita masa próbki przeznaczonej dla jednego badania, powinna nie mniej niż cztery razy przekraczać wartości podanych w tabeli. 5.

? dokładnie próbę przed wypłynięciem w laboratorium cięcia metodą ? lub za pomocą ? dzielnika metodą opisaną w GOST 8269.0—97, do masy, w dwa razy większej od podanej w tabeli. 5.

Tabela 5

Nazwa badaniaMinimalna masa próbki żwiru do przeprowadzenia jednego badania, kg
kruszywo o frakcji od 25 do 60, od 25 do 70 mmkruszywo o frakcji od 5 do 40 mmkruszywo o frakcji od 5 do 25 mmPróba żwiru o wielkości ziaren od 25 do 40 mm
Definicja zbożowego składu i zawartości cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mm3020103/4
Oznaczanie zawartości w gruzach gliny w kępach, gleby pochodzenia roślinnego warstwy i innych zanieczyszczeń organicznych15513/4
Oznaczanie zawartości pokruszonych ziaren w gruzach z głazów i żwiru15513/4
Oznaczanie ścieralności w bębnie3/43/410 (2 próbki po 5 kg)20 (2 próbki po 10 kg)
Definicja oporu uderzenia na koper PW---3 (2 próbki po 1,5 kg)
Oznaczanie zawartości ziaren słabych ras1551-
Oznaczanie mrozoodporności--3 (2 próbki po 1,5 kg)5 (2 próbki po 2,5 kg)
Definicja elektroizolacyjnych właściwości kruszyw--18 (3 próbki po 6 kg)-

Uwaga. Próbki kruszywa o wymiarach ziaren od 25 do 40 mm przygotowują tylko dla klinicznej poprzez wysiewu z tłucznia frakcji 25 — 60 i 25 — 70 mm. Do przygotowania tych próbek wybranych z przenośnika masa gruzu kieruje się w laboratorium bez uprzedniego jej redukcji.

2.5. Konsument spędza kontrolny sprawdzanie zgodności gruzu z wymogami niniejszego standardu, z zachowaniem następującej kolejności:

3. METODY BADAŃ

3.1. Właściwości fizyko-mechaniczne wskaźniki gruzu określają według GOST 8269.0—97.

3.2. Całkowity ciężar skuteczną aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych określają gamma-metodą spektrometrii według GOST 30108-94.

4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

4.1. Każdą partię gruzu towarzyszą dokumentem o charakterze, w którym wskazuje:

4.2. Gruz przechowywane i transportowane oddzielnie dla frakcji, przy tym musi być zapewniona ochrona go przed zanieczyszczeniem.

Kruszywo transportowane wszystkimi rodzajami transportu.

4.4. Podczas transportu muszą spełniać wymagania Przepisów w zakresie przewozu ładunków i Technicznych warunków załadunku i mocowania ładunków, zatwierdzonych przez Ministerstwo dróg i odpowiednich reguł ustanowionych przez organizacje floty rzecznej i transportu samochodowego.

4.5. Dostawca musi stosować środki zapewniające pełne wykorzystanie ładowności wagonów kolejowych, statków i samochodów.