Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Balast ? i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta do przejazdu kolejowego - od

PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR

BALAST ? I FILTRZE PIASKOWYM, ŻWIROWO-PIASZCZYSTA DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

WARUNKI TECHNICZNE

GOST 7394-85

PAŃSTWOWY KOMITET Rzeczpospolita DO SPRAW BUDOWNICTWA Warszawa

ZAPROJEKTOWANY

WYKONAWCY A. P. ?, cand. sp. nauk (kierownik tematu); H. D. ; J. W. Łukjanow; M. L. , dr sp. nauk; H. S. ?, cand. sp. nauk; Ba Jewdokimow, cand. sp. nauk; L. A. Andreev; W. I. Innowatorów; W. A. Teologiczny

WPISANY przez Ministerstwo dróg

Ciągła. ministra Ba Mrozów

ZATWIERDZONY I WPROWADZONY W życie rozporządzeniem Państwowego komitetu Rzeczpospolita do spraw budownictwa od 8 kwietnia 1985 r. nr 46

PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR

Balast ? i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta do przejazdu kolejowego

WARUNKI TECHNICZNE -

Gravel and sandy-gravel ballast for railway track. Specifications

Rozporządzeniem Państwowego komitetu Rzeczpospolita do spraw budownictwa od 8 kwietnia 1985 r. nr 46 termin wprowadzenia zainstalowana:

z 01.01.86

Nieprzestrzeganie normy niezgodne z prawem

Niniejszy standard stosuje się na ? i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta balast, który jest naturalnym piaszczysto-żwirowej mieszaniną, powstałej w wyniku naturalnego zniszczenia skał, i używany jako ? warstwy torów ogólnego użytku, a także dróg przedsiębiorstw i organizacji. ? balast powinien być stosowany w transmisji ? i innych stacje sposobach, jak również jako poduszki pod i stateczniki; filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta-na stacje, drogi dojazdowe i łączących sposobach i jako poduszki pod wszystkie rodzaje stateczników.

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1. ? i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta balast powinien być wytwarzany zgodnie z wymogami niniejszego standardu w dokumentacji technologicznej, zatwierdzonej w ustalonym porządku.

1.2. W zależności od zbożowego składu naturalnego piaszczysto-żwirowej mieszanki balast dzieli się na następujące rodzaje: ?; filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta.

1.3. ? i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta balast musi charakteryzować się następującymi wskaźnikami: zbożowych składem; zawartość ziaren kwarcu trwałych ? i metamorficznych skał; zawartości ziaren słabych ras; zawartość pyłu i cząstek gliniastych.

1.4. Zbożowej skład żwirowej i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczystej balastu musi spełniać wymagania określone w tabeli. 1.

Tabela 1
Rozmiar otworów sit, mmPełne pozostałości na ?, % masy, w
 ?filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczystej
10000
60Do 100
25-Do 20
5Od 40 do 80" 50
0,63" 70 " 100Od 35 " 100
0,16" 90 " 100" 85 " 100
Przejście przez sito 0,16 mm, %:  
tylkoDo 10Do 15
w tym pyłu i cząstek gliniastychDo 2Do 3

1.5. Zawartość kwarcu ziaren i ziaren trwałych ? i metamorficznych skał w piaszczystej części balastu (frakcji o wielkości poniżej 5 mm) powinna wynosić nie mniej niż 50 % masy ziaren o wielkości od 0,16 do 5 mm.

1.6. Zawartość ziaren słabych skał w żwir części balastu nie powinno przekraczać 10 % masy ziaren większych niż 5 mm. Do adra słabych skał zalicza się ziarna o wytrzymałości na ściskanie w nasyconym wodą stanie mniej niż 20 Mpa (200 kg/cm2).

1.7. Żwir i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczystą mieszankę w zależności od wielkości całkowitej gęstości skutecznej aktywności naturalnych radionuklidów Aeff stosuje się: w obrębie terenów osiedli i terenów perspektywicznego rozwoju w Aeff ponad 370 Bq/kg do 740 Bq/kg; poza osiedli przy Aeff ponad 740 Bq/kg do 1500 Bq/kg. W razie potrzeby w krajowych przepisach obowiązujących na terytorium państwa, wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych może być zmieniona w ramach norm, o których mowa powyżej. (Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

2. ZASADY ODBIORU

2.1. Dostawę i odbiór balastu produkują partiami. Partią uważają ilość balastu, jednocześnie jednego konsumenta w jednym składzie kolejowym. Podczas transportu balastu drogowego partią uważają ilość balastu, jednego konsumenta w ciągu doby.

2.2. Ilość dostarczanego balastu określają objętości za pomocą pomiaru w wagonach, samochodach i innych pojazdach na miejscu załadunku. Podczas kontrolnych pomiarów balastu na miejscu rozładunku jego objętość przeliczone z uwzględnieniem współczynnika uszczelnienia podczas transportu, dający się ustalić, w porozumieniu producenta z konsumentem, w zależności od odległości przewozu. Współczynnik zagęszczenia przyjmuje się nie więcej niż 1,20 do żwirowej i 1,15 do piaszczystej balastu. Ilość dostarczanego balastu może być ustalona w wagowych jednostkach poprzez przeliczania objętości materiału, jego gęstości. gęstość balastu określają według GOST 8269.0-97 lub GOST 8735-88.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

2.3. kontrola jakości balastu w przedsiębiorstwie (kariery) transport odbywa się w jego laboratorium w terminie określonym w tabeli. 2.

Tabela 2
Nazwa badaniaTermin przeprowadzenia badaniaMinimalna masa próbki balastu do przeprowadzenia jednego badania, kg
Definicja zbożowego składu i zawartości cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mmCodziennie30
Oznaczanie zawartości pyłu i cząstek gliniastych Raz na kwartał i w każdym przypadku zmiany warunków geologicznych uboju10
Oznaczanie zawartości ziaren słabych ras w żwir części balastuRaz w roku oraz w każdym przypadku zmiany warunków geologicznych uboju15
Oznaczanie zawartości ziaren kwarcu i ziaren trwałych ? i metamorficznych skał w piaszczystej części balastuPodczas poszukiwania już pracach0,5
Określenie łącznej gęstości skutecznej aktywności radionuklidów naturalnychRaz w roku oraz w każdym przypadku zmiany warunków geologicznych2,5

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

2.4. Do pierwszej kontroli jakości balastu w karierze podejmowane próby punktowe z bruzdy, przeprowadzonej w ścianie ściany pionowo od krawędzi ściany do jego podstawy. Przekrój bruzdy-10 x 20 lub 15 x 20 cm w zależności od wielkości materiału. W bruździe pokazano 5 punktowych prób równomiernie na wysokości ściany od brwi do jego podeszwy. Wybrane z bruzdy punktowe próby łączą w średnią próbę i dobrze wymieszać. Średnia próbka musi być nie mniej niż cztery razy przekroczyć masy podanej w tabeli. 2. Przy określaniu jakości balastu, wydobywanego i ułożonego sposób , kartę dzielą w planie na jednorodne według wielkości i warunków strefy o pojemności nie większej niż 500 m3 każda. Od każdej strefy o oddaniu nie mniej niż pięć punktowych próbek z różnych miejsc. Masa punktowego próby powinna być nie mniej niż 50 kg. Jakość balastu oceniają dla każdej strefy oddzielnie na podstawie badania wyselekcjonowanego od niej średniej próby. Średnią próbę balastu przed wysłaniem do laboratorium skracają do masy, około 2 razy większej od podanej w tabeli. 2. Zmniejszenie średniej próbki produkują metodą ? według GOST 8735-88.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

2.5. Konsument spędza kontrolny sprawdzanie zgodności balastu wymogami niniejszego standardu, z zachowaniem poniższej kolejności: do badań balastu spędzają pobieranie próbek punktowych, z których poprzez łączenie otrzymują kontrolną próbę; kontrolne jakości balastu, dostarczonego transportem kolejowym, punktowe próby podejmowane w wysokości partii do trzech wagonów z każdego wagonu, przy większym rozmiarze partii-z każdych trzech wagonów. Każdy punktowy próbę wybierane z pięciu różnych miejsc wagonu (w czterech rogach i w środku); kontrolne jakości balastu, dostarczonego transportem drogowym, z każdej partii o pojemności nie większej niż 350 m3 podejmowane próby punktowe z nie mniej niż pięciu samochodów. Każdy punktowy próbę wybierają się w centrum nadwozia samochodu. Masa próby kontrolnej, w celu sprawdzenia partii, musi być nie mniej niż 5 razy przekracza sumaryczną masę próbek do badań, o których mowa w tabeli. 2. Redukcja próbek do rozmiaru wymaganego do badań, produkcji metodą ? lub za pomocą ? dzielnika metodą opisaną w GOST 8269.0-97. Jako wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną wartość równoległych badań, przewidzianych dla danej metody. Zbożowej skład oceniają na średnie wartości wyników trzech równoległych badań. W przypadku niezadowalających wyników badań co najmniej jeden ze wskaźników dla niego przeprowadza ponowne badanie. Wynik ponownego badania jest ostateczne.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

3. METODY BADAŃ

3.1. Testy balastu w celu określenia zbożowego składu i zawartości w nim cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mm, zawartość ziaren słabych skał, pyłu i cząstek gliniastych przeprowadza się zgodnie z GOST 8269.0-97. Próbki przy ustalaniu zbożowego składu balastu przesiewa na ? z otworami o wymiarach 0,16; 0,63; 5,0; 25,0; 60,0 mm, zawartość ziaren o wymiarach ponad 100 mm określają za pomocą pierścienia-kalibrator o średnicy 100 mm. Określenie ilości pyłu i cząstek gliniastych w produkują metodą ?.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

3.2. Zawartość kwarcu ziaren i ziaren trwałych ? i metamorficznych skał określają według GOST 8735-88.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

3.3. Całkowity ciężar skuteczną aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych określają gamma-metodą spektrometrii według GOST 30108-94. Przy tym w filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczystej badania prowadzone oddzielnie dla żwir i piasek składników. Za wynik przyjmuje ważona średnia wartość Aeff, określona według wzoru: Aeff = (A?1 * a1 + A?2 * a2) / (a1 + a2), (1) gdzie A?1 i A?2 - wartości całkowitej gęstości skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych odpowiednio w żwir i piasek składników balastu, Bq/kg; a1, a2-zawartość mieszaniny żwiru i piasku odpowiedniej, % masy.

(Wprowadzony dodatkowo. Zm. Nr 1)

4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

4.1. Każda partia balastu musi towarzyszyć dokument jakości, w którym wskazuje:

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

4.2. Balast jest transportowany w otwartych wagonach kolejowych, a także w samochodach zgodnie z zatwierdzonymi w ustalonym porządku zasadami przewozu ładunków odpowiednim środkiem transportu. W transporcie kolejowym powinno być zapewnione spełnienie warunków Technicznych załadunku i mocowania ładunków, zatwierdzonych przez Ministerstwo dróg.

4.3. Podczas transportu należy przestrzegać środki zapewniające ochronę balastu od zanieczyszczeń.

4.4. ? i filtrze piaskowym, żwirowo-piaszczysta balast transportowane i przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem.