Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Gruz i żwir z zwartych skał do prac budowlanych (GOST 8267-93) - napisał

MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD

GRUZ I ŻWIR Z ZWARTYCH SKAŁ DO PRAC BUDOWLANYCH

WARUNKI TECHNICZNE

MIĘDZYSTANOWA NAUKOWO-TECHNICZNA KOMISJA STANDARYZACJI I KONSERWACJI W BUDOWNICTWIE

Przedmowa

1 OPRACOWANY przez Instytut z udziałem , , Federacji polskiej

WPISANY ? Warszawie

2 PRZYJĘTY przez Międzypaństwowej naukowo-technicznej przez komisję standaryzacji i konserwacji w budownictwie (?) 10 listopada 1993 r.

Za przyjęciem głosowało:

Nazwa państwaNazwa organu administracji publicznej budową
Republika azerbejdżanu Republiki Azerbejdżanu
Republika Armenii? Republiki Armenii
Republika Białoruś Republiki Białoruś
Republika Kazachstanu Republiki Kazachstanu
Kirgiska Republika Republiki Kirgiskiej
Mołdawia? Republiki Mołdowy
Federacja Rosyjska Warszawie
Republika Tadżykistanu Republiki Tadżykistanu
Republika Uzbekistanu? Republiki Uzbekistanu

3 W ZAMIAN GOST 8267-82, GOST 8268-82, GOST 10260-82, GOST 23254-78, GOST 26873-86

4 WPROWADZONY W życie z dniem 1 stycznia 1995 r. jako normy państwowej Federacji polskiej Rozporządzeniem polski state construction Warszawie od 17 czerwca 1994 r. nr 18-43

MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD

GRUZ I ŻWIR Z ZWARTYCH SKAŁ DO PRAC BUDOWLANYCH

Warunki techniczne

Crushed stone and gravel of solid rocks for construction works. Specifications -

Data wprowadzenia 1995-01-01

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejszy standard stosuje się w gruz i żwir ze skał o średniej gęstości ziaren od 2,0 do 3,0 g/cm3, stosowane jako wypełniacza do betonu ciężkiego, a także dla robót drogowych i innych rodzajów prac budowlanych. Standard nie obejmuje gruz i żwir dla ? warstwy przejazdu kolejowego i dekoracyjny żwir. Wymagania określone w pkt 4.2-4.9, w rozdziałach 5 i 6, są obowiązkowe.

2 POWOŁANIA NORMATYWNE

W tym standardzie używane linki na następujące standardy: GOST 3344-83 Żwir i piasek żużlowe dla budownictwa drogowego. Warunki techniczne GOST 8269.0-97 Gruz i żwir z gęstych, skał i odpadów przemysłowych do prac budowlanych. Metody fizyko-mechanicznych testów GOST 30108-94 Materiały i wyroby budowlane. Oznaczanie gęstości skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych GOST 8269.1-97 Gruz i żwir z gęstych, skał i odpadów przemysłowych do prac budowlanych. Metody analizy chemicznej.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 2)

3 DEFINICJE

W tym standardzie zastosowano następujące terminy.

4 WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Gruz i żwir powinny być przygotowywane zgodnie z wymaganiami niniejszej normy w dokumentacji technologicznej, zatwierdzonego przez przedsiębiorstwo producenta.

4.2 Podstawowe parametry i wymiary -

4.2.1 Gruz i żwir uwalniają w postaci następujących podstawowych frakcji: od 5 (3) do 10 mm; st 10 do 20 mm; św. 20 do 40 mm; st 40 do 80 (70) mm i mieszaniny frakcji od 5 (3) do 20 mm. W porozumieniu producenta z konsumentem uwalniają gruz i żwir w postaci frakcji od 10 do 15 mm; st 15 do 20 mm; st. 80 (70) do 120 mm i św. 120 do 150 mm, a także mieszaniny frakcji od 5 (3) do 15 mm; st. 5 (3) do 40 mm; św. 20 do 80 (70) mm.

4.2.2 Pełne pozostałości na przedprodukcyjnych ? przy ? gruzu i żwiru frakcji od 5 (3) do 10 mm, st 10 do 20 mm, st 20 do 40 mm, st. 40 do 80 (70) mm i mieszaniny frakcji od 5 (3) do 20 mm, od 5 do 15 mm powinny być zgodne z danymi w tabeli 1, gdzie d i D - najmniejsze i największe nominalne wymiary ziaren.

Tabela 1
Średnica otworów sit kontrolnych, mmd0,5 (d+ D)D1,25D
Pełne pozostałości na ?, % masyOd 90 do 10001 30 do 80Do 10Do 0,5
Uwaga - Dla tłucznia i żwiru frakcji od 5 (3) do 10 mm stosuje się odpowiednio sita 2,5 1,25 mm, pełne pozostałości na których powinny być od 95 do 100 % w masie.

4.2.3 Dla tłucznia i żwiru frakcji św. 80 (70) do 120 mm i św. 120 do 150 mm, a także dla mieszaniny frakcji od 5 (3) do 40 mm i św. 20 do 80 (70) mm pełne pozostałości na przedprodukcyjnych ? średnicy d, D,1,25D muszą spełniać określone w tabeli 1, a stosunek frakcji w mieszankach ustalane w porozumieniu producenta z konsumentem zgodnie z przepisami na stosowanie tych mieszanek do prac budowlanych. 4.2.4 Pełne pozostałości na przedprodukcyjnych ? przy ? gruzu i żwiru frakcji od 10 do 15 mm i św. 15 do 20 mm, powinny być:

4.3 Spis treści pokruszonych ziaren w gruzach z żwiru i kształt ziaren

4.3.1 Gruz z żwiru musi zawierać łamane ziarna w ilości nie mniej niż 80% masy. Dopuszcza się za zgodą producenta z konsumentem wydanie gruzu z żwiru z treścią pokruszonych ziaren nie mniej niż 60 %.

4.3.2 Kształtu ziaren kruszyw charakteryzują się zawartością ziaren płytkowej () i ? formy. Kruszywo w zależności od zawartości ziaren płytkowej i ? formy są podzielone na cztery grupy, które muszą być zgodne z podanymi w tabeli 2.

Tabela 2
W procentach w stosunku do masy
Grupa gruzuZawartość ziaren płytkowej () i ? formy
1Do 15 włącznie.
2W. św. 15 do 25
3W. św. 25 do 35
4W. św. 35 do 50
Uwaga - W porozumieniu producenta z konsumentem jest dozwolone wydanie gruzu z ? skał, zawierającego św. 50 %, ale nie więcej niż 65 % ziaren płytkowej () i ? formy.

4.3.3 Żwir nie musi zawierać ziaren płytkowej i ? formy więcej niż 35% masy.

4.4 Wytrzymałość

4.4.1 Wytrzymałość gruzu i żwiru charakteryzują towarowym, czyli w kruszywa (żwiru) przy ściskaniu (?) w cylindrze. Gruz i żwir, przeznaczone do budowy dróg, charakteryzują marką na ścieranie w bębnie.

4.4.2 Marki w gruzu z osadowych i metamorficznych skał powinny spełniać wymagania podane w tabeli 3, a marki na gruzu z ? ras-w tabeli 4.

Tabela 3
Marka w gruzu z osadowych i metamorficznych skałUtrata masy podczas badania kruszywa, %
w stanie suchymw nasyconym wodą stanie
1200Do 11 włącznie.Do 11 włącznie.
1000W. św. 11 do 13W. św. 11 do 13
800W. św. 13 do 15W. św. 13 do 15
600W. św. 15 do 19W. św. 15 do 20
400W. św. 19 do 24W. św. 20 do 28
300W. św. 24 do 28W. św. 28 do 38
200W. św. 28 do 35W. św. 38 do 54
Tabela 4
Marka w gruzu z ? rasStraty masy podczas badania kruszywa, %
z ? rasz ras
1400Do 12 włącznie.Do 9 włącznie.
1200W. św. 12 do 16W. św. 9 do 11
1000W. św. 16 do 20W. św. 11 do 13
800W. św. 20 do 25W. św. 13 do 15
600W. św. 25 do 34W. św. 15 do 20

Można określić markę gruzu z osadowych i metamorficznych skał, zarówno w suchym, jak i w nasyconym wodą stanie. W razie niezgodności marek trwałość ocenia się na podstawie badania w nasyconym wodą stanie. Marki w gruzu z gracja i wdzięk muszą spełniać wymagania określone w tabeli 5.

Tabela 5
Marka w gruzu z tłucznia i żwiruStraty masy podczas badania, %
gruzu z tłuczniażwiru
1000Do 10 włącznie.Do 8 włącznie.
800W. św. 10 do 14W. św. 8 do 12
600W. św. 14 do 18W. św. 12 do 16
400W. św. 18 do 26W. św. 16 do 24

4.4.3 Marki w ścieralności kruszyw powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 6.

Tabela 6
Marka na kruszenie gruzu i żwiruUtrata masy przy tescie %
gruzużwiru
I1Do 25 włącznie.Do 20 włącznie.
I2W. św. 25 do 35W. św. 20 do 30
3W. św. 35 do 45W. św. 30 do 40
?4W. św. 45 do 60W. św. 40 do 50

4.5 Zawartość ziaren słabych ras Zawartość ziaren słabych ras w gruzach i żwiru w zależności od rodzaju skały i marki w nie może być dłuższy niż określony w tabeli 7.

Tabela 7
W procentach w stosunku do masy
Wygląd rasy i marka w gruzu i żwiruZawartość ziaren słabych ras
Gruz z ?, metamorficznych i osadowych skał świat: 1400; 1200; 10005
800; 600; 40010
30015
Gruz z żwiru i głazów i żwiru marek: 1000; 800; 60010
40015

4.6 Odporność na mróz

4.6.1 Mrozoodporność żwiru i tłucznia charakteryzują liczbą cykli zamrażania i rozmrażania, w którym straty w procentach masy gruzu i żwiru nie przekraczają ustalonych wartości. Jest dozwolone oceniać mrozoodporność żwiru i tłucznia według liczby cykli nasycenia w roztworze siarczanu sodu i suszenia. W razie niezgodności marek mróz oceniają na podstawie badania zamrażania i rozmrażania.

4.6.2 Gruz i żwir na mrozoodporność są podzielone na następujące marki: F15; F25; F50; F100; F150, F200; F300; F400. Wskaźniki mrozoodporności kruszyw przy badaniu zamrażania i rozmrażania lub przeciążenia, które w roztworze siarczanu sodu i wysuszeniem muszą być zgodne z podanymi w tabeli 8.

Tabela 8
Widok testyMarka na mrozoodporność żwiru i tłucznia
 F15F25F50F100F150F200F300F400
Zamrażanie-rozmrażanie: liczba cykli152550100150200300400
strata masy po badaniu, %, nie więcej niż1010555555
Nasycenie w roztworze siarczanu sodu - wysuszenie: liczba cykli35101015151515
strata masy po badaniu, %, nie więcej niż10101055321

4.7 Zawartość pyłu i cząstek gliniastych

4.7.1 Zawartość pyłu i cząstek gliniastych (o wymiarach mniej niż 0,05 mm) w gruzie i żwiru w zależności od rodzaju skały i marki w musi odpowiadać napięciu podanemu w tabeli 9.

4.7.2. Zawartość gliny w kępach nie może być dłuższy niż określony w tabeli 10.

Tabela 9
W procentach w stosunku do masy
Wygląd rasy i marka w gruzu i żwiruZawartość pyłu i cząstek gliniastych
Gruz z ? i metamorficznych skał marek: st 8001
Gruz z ? i metamorficznych skał marek: św. 600 do 800 włącznie.1
Kruszywo ze skał osadowych marek: od 600 do 1200 subskryb.2
200, 4003
gruz z żwiru i głazów i żwiru marek: 10001
8001
6002
4003
Uwaga - jest Dozwolone w gruzach marek 800 i powyżej z ?, metamorficznych i osadowych wzrost o 1 % zawartości pyłu cząstek w następujących warunkach: - jeśli geologicznej poszukiwań złoża ustanowiono brak w oryginalnej górskiej rasy gliniastych i ? włączeń i ; - po okazaniu przez przedsiębiorstwo producenta znalezienia laboratorium o braku gliniastych minerałów w składzie cząstek o wielkości mniejszej niż 0,05 mm.
Tabela 10
W procentach w stosunku do masy
Marka w gruzu i żwiruZawartość gliny w kępach
Gruz z ?, osadowych i metamorficznych skał marek: 400 i wyżej0,25
300, 2000,5
Gruz z żwiru i głazów, żwiru marek 1000, 800, 600, 4000,25

4.8 Obecność szkodliwych substancji i zanieczyszczeń

4.8.1 Gruz z jednocześnie wydobywa węgla i otaczające skały i odpadów górniczych zakładów przetwórstwa rud (czarnych, kolorowych i rzadkich metali i przemysłu metalurgicznego) i niemetalicznych surowców innych branż powinien być stabilny przed wszelkiego rodzaju rozpadów. Stabilność struktury gruzu przed wszelkiego rodzaju rozpadów musi spełniać wymagania określone w tabeli 11.

Tabela 11
Marka w gruzuStraty masy podczas rozpadu, %, nie więcej niż
1000 i wyżej3
800, 6005
400 i poniżej7

4.8.2 Gruz i żwir powinny być odporne na działanie środowiska wśród. Gruz i żwir, przeznaczone do stosowania jako kruszywa do betonów muszą charakteryzować się odpornością na działanie środków chemicznych zasad cementu. Odporność kruszywa i żwiru określają w -? skład oryginalnej skały i zawartości szkodliwych składników i zanieczyszczeń obniżających trwałość betonu i wywołujących korozję zbrojenia żelbetowych wyrobów i konstrukcji. Wykaz szkodliwych składników i ich bardzo znajdują się w załączniku A.

4.9. Przy produkcji kruszyw powinno odbywać się ich promieniowanie-higieniczna ocena, na podstawie której ustalane obszar zastosowań. Gruz i żwir w zależności od wartości całkowitej gęstości skutecznej aktywności radionuklidów naturalnych Aeff [1] zastosowanie:

W razie potrzeby w krajowych przepisach obowiązujących na terytorium państwa, wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych może być zmieniona w ramach norm, o których mowa powyżej.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1, 2)

4.10 Gruz i żwir nie powinny zawierać obcych zanieczyszczeń.

4.11 Ochronę zainstalowanych standardem wartości wskaźników jakości kruszyw dla ? składu (zawartości ziaren o wielkości mniej najmniejszego wielkości nominalnej di bardziej największej wielkości nominalnej D) i i gliniastych cząstek powinna być nie mniejsza niż 95 %.

5 ZASADY ODBIORU

5.1 Gruz i żwir należy traktować technicznych kontrolą producenta.

5.2 Odbiór i dostawę tłucznia i żwiru produkują partiami. Partią uważają ilość kruszywa (żwiru) jednej frakcji (mieszaniny frakcji), określony w umowie na dostawę i jednocześnie ? jednego konsumenta w jednym składzie kolejowym lub jednym statku. Podczas transportu drogowego partią uważają ilość kruszywa (żwiru) jednej frakcji (mieszaniny frakcji), ? jednego konsumenta w ciągu doby.

5.3 w Celu sprawdzenia zgodności jakości kruszywa (żwiru) wymagania niniejszej normy spędzają monitorowanie i okresowe badania. kontrolę w zakładzie producenta spędzają codziennie przez testy zjednoczonej próbki kruszywa (żwiru), wyselekcjonowanego z każdej linii technologicznej. Przy kontroli określają: -zbożowy skład; -zawartość pyłu i cząstek gliniastych; -zawartość gliny w kępach; -zawartość ziaren słabych ras.

5.4 Przy okresowych badaniach określają:

Wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych określają, a klasa gruzu i żwiru ustalane w specjalistycznych laboratoriach na poświadczających w ustalonym porządku gamma- instalacjach lub w laboratoriach organów nadzoru. W przypadku braku danych geologicznej wywiadu na promieniowanie oceny higienicznej złoża i wnioski o klasie gruzu i żwiru przedsiębiorstwo-producent przeprowadza wstępną ocenę projektowanych działek skał bezpośrednio w karierze lub kruszywa (żwiru) na magazynie wyrobów gotowych zgodnie z GOST 30108.

Wytrzymałość, mrozoodporność kruszywa i żwiru, a także stabilność struktury gruzu przed wszelkiego rodzaju rozpadów określają w każdym przypadku zmiany właściwości surowca (skały, po drodze-wydobywa skał i odpadów produkcyjnych). W przypadku braku danych geologicznej wywiadu o ? składników i zanieczyszczeń przedsiębiorstwo prowadzi w specjalistycznych lub akredytowanych laboratoriach i ośrodkach testy z definicji produktów -zdolnych skał, zawartości ziaren słabych i domieszek metali w gruzach z toksyn czarnej i kolorowej metalurgii, aktywności toksyn i elektroizolacyjnych właściwości kruszyw dla ? warstwy dworca drodze.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 2)

5.5 Pobieranie i przygotowanie próbek kruszywa (żwiru) do kontroli jakości w przedsiębiorstwie transport odbywa się zgodnie z wymaganiami GOST 8269.0, 8269.1. Punkty kontrolne dla wstępnej oceny skał i klasy kruszyw wybierają według GOST 30108.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 2)

5.6 Konsument kontrolne zgodności kruszywa (żwiru) wymagania niniejszej normy powinien stosować podany w p. 5.7-5.10 kolejność pobierania próbek.

5.7 Liczba próbek punktowych, konsumentem do kontroli jakości kruszywa (żwiru) w każdej partii, w zależności od ilości partii, powinna być nie mniejsza niż:

Z próbek punktowych tworzą jednolitą próbę, odzwierciedlającą kontrolowaną partię. Uśrednianie, zmniejszenie i przygotowanie próbki do badania przeprowadza się zgodnie z GOST 8209.0, 8269.1.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 2)

5.8 Do kontroli jakości kruszyw, dostarczonego transportem kolejowym, punktowe próby podejmowane podczas rozładunku wagonów z przepływu kruszywa (żwiru) na przenośnikach taśmowych stosowanych do transportu na magazyn konsumenta. Podczas rozładunku każdego ? wagonu wybierają w regularnych odstępach czasu pięć próbek punktowych. Liczba wagonów określa się z uwzględnieniem uzyskania wymaganej ilości próbek punktowych w 5.8.

Wagony wybierają zgodnie z zaleceniami klienta. W przypadku, gdy partia składa się z jednego wagonu, przy rozładunku wybierają pięć punktowych prób, z których otrzymują jednolitą próbę. Jeśli taśmowy transport przy rozładunku wagonów nie stosuje się, punktowe próby podejmowane bezpośrednio z wagonów. Do tego powierzchnia kruszywa (żwiru) w wagonie wykładają i w punktach odbioru oderwać dołka o głębokości 0,2-0,4 m. Punkty odbioru powinny być umieszczone w środku i w czterech rogach wagonu, przy czym odległość od ścian wagonu do punktów pobierania próbek powinna być nie mniejsza niż 0,5 m. Z ? próby gruzu wybierają miarki, przesuwając go od dołu do góry wzdłuż ściany dołka.

5.9 Do kontroli jakości kruszywa (żwiru), dostarczonego transportem wodnym, punktowe próby podejmowane podczas rozładunku statków. W przypadku stosowania podczas rozładunku przenośników taśmowych punktowe próby podejmowane w regularnych odstępach czasu z przepływu kruszywa (żwiru) na przenośnikach. Podczas rozładunku statków ? kranów punktowe próby podejmowane miarki w regularnych odstępach czasu, w miarę rozładunku bezpośrednio z nowo utworzonej powierzchni kruszywa (żwiru) w łodzi, a nie z dołków.

5.10 Do kontroli jakości kruszywa (żwiru), drogowego, punktowe próby podejmowane przy rozładunku samochodów. W przypadku stosowania podczas rozładunku kruszywa (żwiru) przenośników taśmowych punktowe próby wybierane z przepływu kruszyw na przenośnikach. Podczas rozładunku każdego samochodu wybierają jedną punktowy próbę. Liczba samochodów biorą z uwzględnieniem uzyskania wymaganej liczby próbek punktowych dla 5.7. Samochody wybierają zgodnie z zaleceniami klienta. Jeśli partia składa się z mniej niż dziesięciu samochodów, próbki kruszyw wybierane z każdego samochodu. Jeśli taśmowy transport przy rozładunku samochodów nie stosuje się, punktowe próby podejmowane bezpośrednio z samochodów. Do tego powierzchnia kruszywa (żwiru) w samochodzie wykładają, w centrum nadwozia oderwać dołka o głębokości 0,2-0,4 m. Z dołka próbę kruszywa (żwiru) wybierają miarki, przesuwając go w górę wzdłuż otworu.

5.11 Ilość dostarczanego kruszywa (żwiru) określają objętości lub masy. Pomiar kruszywa (żwiru) odbywa się w wagonach i samochodach. Żwiru (żwir), ? w wagonach lub samochodach, ważone na kolejowych lub samochodowych wadze. Masy kruszywa (żwiru), w sądach, określają w osadzie statku. Ilość kruszywa (żwiru) z jednostek masy na jednostkę objętości przeliczone według wartości gęstości kruszywa (żwiru), określanej przy jego wilgotności podczas transportu. Ilość kruszywa (żwiru), wydanego w pociągu lub samochodzie, określają jego ?, otrzymany ilość pomnożona przez współczynnik zagęszczania kruszywa (żwiru) podczas jego transportu, który zależy od sposobu załadunku, zasięgu przewozu zboża składu. Maksymalna dopuszczalna wartość dla wilgotności i współczynnika zagęszczenia, który nie powinien przekraczać 1,10, ustalane w umowie na dostawę.

5.13 Wyniki pierwszej kontroli i okresowych badań prowadzą w dokumencie o charakterze, w którym wskazuje:

6 METODY KONTROLI

6.1 Badania kruszyw przeprowadza się zgodnie z GOST 8269.0, 8269.1. Przy ustalaniu zbożowego składu tłucznia i żwiru, można zastosować sito z otworami 70 mm do wyposażenia przedsiębiorstw sitami z otworami 80 mm.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 2)

6.2 Stabilność struktury gruzu przed wszelkiego rodzaju rozpadów określają według GOST 8269.0.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 2)

6.3 Jednostkowej skuteczną aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych w gruzach i żwiru określają gamma-metodą spektrometrii według GOST 30108.

6.4 Ochrona zainstalowanych standardem wartości treści w gruzach i ziaren żwiru wielkości mniej najmniejszego wielkości nominalnej d i bardziej największej wielkości nominalnej D i zawartości pyłu i cząstek gliniastych scharakteryzować stosunek ilości wymiennych prób, wskaźniki jakości, które przekraczają wartości normatywnych, do całkowitej liczby wymienne prób, wyselekcjonowanych i sprawdzonych w ciągu jednego kwartału.

7 PRZECHOWYWANIE

7.1 Gruz i żwir są przewożone luzem w pojazdach każdego piła zgodnie z obowiązującymi zasadami przewozu ładunków i technicznych warunków załadunku i mocowania ładunków, zatwierdzonym przez Ministerstwo szlaków komunikacyjnych, zasad przewozu ładunków transportem drogowym i transportem wodnym. Podczas transportu kruszyw transportem kolejowym wagony należy pobierać z uwzględnieniem pełnego wykorzystania ich możliwości.

7.2 Gruz i gracje przechowywać oddzielnie dla frakcji i mieszanin frakcji w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i skażeniem.

ZAŁĄCZNIK A

(obowiązkowe)

ZAWARTOŚĆ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW I ZANIECZYSZCZEŃ

1 Do podstawowych składników obniżających wytrzymałość i trwałość betonu odnoszą się włączyć: -gliniastych minerałów (?, ?, itp.); - i ? i innych warstw krzemianów; -działanie azbestu; -substancji organicznych (węgla kamiennego, węgla brunatnego, łupków palnych, ? kwasy, itp.); - minerałów, nieodpornych na procesy wietrzenia (chloryn, zeolitu apatytu, , ?).

2 Do podstawowych składników, które powodują pogorszenie jakości powierzchni i wewnętrzną korozję betonu, odnoszą się włączyć: -skał i minerałów, zawierających amorficzne odmiany dwutlenku krzemu (chalcedon, opal, itp.); - zawierających siarkę skał i minerałów (piryt, markazyt, i inne siarczki, a także gipsu, anhydrytu i inne siarczany); -skał i minerałów, zawierających tlenki i ? żelaza (magnetyt, ?, itp.); - , ? i innych warstw krzemianów.

3 Do podstawowych składników wywołujących korozję zbrojenia w betonie, odnoszą się włączyć: - minerałów (piryt, markazyt, i inne siarczki, gipsu, anhydrytu i inne siarczany).

4 Gruz i żwir stosowany w betonie bez ograniczeń, jeśli zawartość skał i minerałów, ? do szkodliwych składników, nie więcej niż: -50 mmol/l amorficznej odmian dwutlenku krzemu, rozpuszczalne w scheloch; -1,5 % masy siarczany (gips, anhydrytu) i siarczków, poza pirytu (markazyt, , gipsu, anhydrytu, itp.) i w przeliczeniu na SO3; -4 % masy pirytu; -15 % objętościowo krzemiany warstwowe, jeśli miki, , ? i inne są ? minerałów; ¾ 0,1 % masy halide połączeń (halit, ?, itp., w tym nierozpuszczalne w wodzie chlorki) w przeliczeniu na jony chloru; wartość -0,25 % masy wolnych włókien azbestu; -1,0 % masy węgla i pozostałości drzewnych; -10 % objętości każdej z wymienionych minerałów (magnetytu, , hematyt, itp., apatytu, , ?) ? kwoty w ilości nie więcej niż 15 %.

DODATEK B

Wykluczone (Zm. Nr 2)